Privacyverklaring
FBN met Recht Geregeld

Doel en wettelijke grondslag verwerking persoonsgegevens

Onder de toepasselijke regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. In de aanvraagformulieren waarmee een beroep wordt gedaan op onze activiteiten wordt op duidelijke wijze aangegeven welke persoonsgegevens verplicht moeten worden verstrekt. Deze persoonsgegevens stellen wij verplicht omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten. De besluiten omtrent de uitvoering van onze activiteiten zijn niet geautomatiseerd. Hiermee wordt voldaan aan het vereiste van een menselijke blik bij besluitvorming.
Wanneer de verplichte velden niet ingevuld worden, kunnen de diensten niet worden verleend of de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. De andere persoonsgegevens kunnen facultatief worden ingevuld. Door middel van deze vrijwillige invulling van de niet-verplichte velden wordt toestemming gegeven om deze persoonsgegevens ook te verwerken. De toestemming is een andere wettelijke rechtvaardiging op grond waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Deze toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u ieder moment weer intrekken. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Overige gegevens verkrijgen wij slechts via openbare bronnen.

Delen van persoonsgegevens

Ter uitvoering van onze werkzaamheden maken wij gebruik van een aantal externe verwerkers van persoonsgegevens. Dit zijn beheerders van systemen waarin ten behoeve van administratieve doeleinden persoonsgegevens worden opgeslagen. Andere systeembeheerders kunnen bijvoorbeeld websitebeheerders zijn. Met alle externe verwerkers van persoonsgegevens heeft FBN Juristen een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor aan wettelijke verplichtingen wordt voldaan die gelden op grond van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. FBN Juristen deelt geen persoonsgegevens met andere derden dan verwerkers met wie een verwerkingsovereenkomst is gesloten. Ook worden geen persoonsgegevens gedeeld met personen of organisaties buiten de EU.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Voor het beveiligen van persoonsgegevens gebruiken wij verschillende veiligheidsmaatregelen. Dit betreft zowel fysieke veiligheidsmaatregelen als technische veiligheidsmaatregelen. Alleen de medewerkers van FBN Juristen die ter uitvoering van hun functie (bepaalde) persoonsgegevens in moeten zien, hebben toegang tot betreffende persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens

Op grond van de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens geldt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals de uitvoering van dienstverlening en werkzaamheden. Van dit beginsel kan worden afgeweken wanneer een wettelijke bewaartermijn bestaat voor bepaalde persoonsgegevens. Financiële administratie moet bijvoorbeeld zeven jaar worden bewaard op grond van een wettelijke bewaartermijn. Persoonsgegevens waarvoor geen afwijkende (wettelijke) bewaartermijn geldt, bewaart FBN Juristen niet langer dan noodzakelijk wordt geacht.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De meeste websites maken gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Indien u niet wenst dat cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid het gebruik van cookies uit te sluiten. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.