Algemene Voorwaarden
FBN met Recht Geregeld

1 Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen FBN Juristen en Wederpartij waarop deze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard en die als voorwerp hebben een serviceproduct van Met Recht Geregeld of enig ander product van FBN Juristen.

1.2 Wederpartij: de partij waarmee FBN Juristen een Overeenkomst sluit waarop de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zijnde een natuurlijk persoon, een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon.

1.3 Website: www.fbn.nl of www.metrechtgeregeld.nl middellijk of onmiddellijk geraadpleegd.

1.4 Aanbod: elke aanbieding van een Product, zoals FBN Juristen die in zijn openbare aanprijzingen aan Wederpartij aanbiedt.

1.5 Producten (enkelvoud: Product): alle door FBN Juristen aangeboden artikelen die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling tussen FBN Juristen en Wederpartij.

1.6 Persoonsgegevens: alle informatie aan de hand waarvan een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.7 Opdrachtnemer: degene die een Aanbod van FBN Juristen aanvaardt.

1.8 Jaarabonnement: een Abonnement dat wordt aangegaan voor een initiële duur van ten minste twaalf maanden.

1.9 Halfjaarabonnement: een Abonnement dat wordt aangegaan voor een initiële duur van ten minste zes maanden.

1.10 Met Recht Geregeld: de naam van het Product.

 

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van FBN Juristen met betrekking tot een Product indien daaruit een Overeenkomst voortvloeit, alsmede op de Overeenkomst zelf.

 

3 Algemeen

3.1 Alle rechten met betrekking tot een Product en de Website berusten bij FBN Juristen, mits deze rechten niet aan iemand anders toekomen indien derden materiaal beschikbaar stellen om op de website te publiceren.

3.2 Elk Aanbod gedaan door FBN Juristen verplicht FBN Juristen tot niets, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De inhoud van folders, brochures en enig ander (al dan niet elektronisch) reclamemateriaal, bindt FBN Juristen niet. Een Aanbod gedaan in reclamemateriaal is geldig gedurende 30 dagen na eerste publicatie, tenzij het Aanbod tussentijds wordt ingetrokken. In dat geval eindigt het Aanbod op het tijdstip van intrekking. Een en ander tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 Een Overeenkomst met FBN Juristen komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge inschrijving voor Met Recht Geregeld en aanvaarding van de inschrijving door FBN Jursiten. Aanvaarding vindt plaats middels toezending van de bevestiging aan Wederpartij. Door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke bestelling aanvaardt Wederpartij deze Algemene leveringsvoorwaarden.

3.4 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De rechter te Amsterdam is met uitsluiting van elke andere rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen.

 

4 Gebruik Met Recht Geregeld

4.1 Het is toegestaan om de artikelen van Met Recht Geregeld van de Website te downloaden in Word- of PDF-formaat. De Wederpartij is vrij om de gedownloade artikelen van Met Recht Geregeld te gebruiken voor klantenwerving (bijvoorbeeld door een artikel van Met Recht Geregeld mee te geven aan cliënten, een artikel te plaatsen op een website of social media, of te verwerken in een blog of column). Onder de artikelen kan de Wederpartij zijn eigen kantoornaam en/of logo, telefoonnummer of e-mailadres opnemen.
De Wederpartij dient bij gebruik van ieder gedownload artikel van Met Recht Geregeld in de slottekst van ieder artikel het volgende te vermelden: “Dit artikel is ontleend aan ‘Met Recht Geregeld’ (www.metrechtgeregeld.nl), een product van FBN Juristen”.

 

5 Abonnement

5.1 Het recht gebruik te maken van artikelen van Met Recht Geregeld geschiedt alleen op basis van een lopend Abonnement. Een Abonnement geeft toegang tot de website en databank (met daarin de artikelen) van Met Recht Geregeld.
De Opdrachtnemer kan kiezen tussen een Jaarabonnement en een Halfjaarabonnement.

5.2 Het Jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van ten minste twaalf maanden. Een Jaarabonnement vangt aan bij ontvangst van de inloggegevens of openstelling van elektronische toegang op andere wijze.

5.3 Een Halfjaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van ten minste zes maanden. Een Halfjaarabonnement vangt aan bij ontvangst van de inloggegevens of openstelling van elektronische toegang op andere wijze.

5.4
 Een Abonnement wordt automatisch verlengd en is na de eerste termijn van het Abonnement steeds maandelijks opzegbaar.

5.5 Naast opzegging van het Abonnement door de Wederpartij overeenkomstig het hiervoor bepaalde, eindigt het Abonnement tevens door opzegging door FBN Juristen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Onder opzegging wordt verstaan het schriftelijk dan wel elektronisch opzeggen van het Abonnement.

5.6 Als een Abonnement is geëindigd, is ieder gebruik van de artikelen van Met Recht Geregeld (waaronder verspreiding op sociale media, de eigen kantoorwebsite en naar klanten en collega’s toe) niet toegestaan. Auteursrechten kunnen in onderling overleg met FBN Juristen worden afgekocht. Bij iedere vorm van directe of indirecte inbreuk hierop is Wederpartij voor elke overtreding een boete als bedoeld in artikel 7.2 verschuldigd.

6 Prijs en betaling

6.1 Levering van een Product geschiedt tegen de op het moment van aangaan van de Overeenkomst gehanteerde prijzen.

6.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden voldaan.

6.3 Facturatie van het Abonnement vindt plaats bij de aanvang van het Abonnement of per de eerste dag van de doorlopende verlenging van het Abonnement. De factuur is steeds in een termijn verschuldigd. Indien het Abonnement in de loop van de verlengde looptijd wordt beëindigd, zal een creditfactuur worden opgemaakt voor de resterende volledige kalendermaanden.

6.4
 FBN Juristen is gerechtigd prijzen van Producten aan te passen met ingang van de verlengingsdatum.

6.5
 Wederpartij is verplicht van of in naam van FBN Juristen ontvangen facturen binnen veertien dagen na dagtekening te voldoen. Verrekening, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.

6.6
 Betaling geschiedt binnen veertien dagen na facturering. De termijn van veertien dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat tijdstip vangt de wettelijke vertragingsrente aan.

6.7 
Na het verstrijken van de betalingstermijn kan de toegang tot het Product worden opgeschort. Indien betaling alsnog plaatsvindt, zal de toegang worden hersteld. Opschorting leidt niet tot enige restitutie van productbetaling.

6.8 
Als Wederpartij langer dan drie maanden in verzuim is, wordt de factuur, bovenop de vertragingsrente, ter delging van de buitengerechtelijke incassokosten, verhoogd met 15% van de hoofdsom wegens niet tijdige betaling, doch nimmer meer dan toegestaan op grond van de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.

6.9
 In geval van niet (tijdige) betaling van een factuur, is FBN Juristen gerechtigd tot vergoeding van de gemaakte kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand.

 

7 Intellectueel eigendom

7.1 FBN Juristen behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor ter zake van de door FBN Juristen aan Wederpartij geleverde Producten alsmede reproducties daarvan. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken.

7.2
 Wederpartij erkent deze rechten en zal zich onthouden van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk hierop, op straffe van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000 voor elke overtreding, onverminderd de aan FBN Juristen overigens ter zake toekomende rechten.

8 Persoonsgegevens

8.1 Wederpartij is er mee bekend dat FBJuristen Persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 4 sub 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming van Wederpartij welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Overige Persoonsgegevens van Wederpartij kunnen door FBJuristen worden verwerkt indien Wederpartij hier toestemming voor heeft gegeven. Wanneer Wederpartij hier toestemming voor heeft gegeven, kunnen deze Persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Meer informatie over de wijze waarop FBJuristen Persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in de Privacyverklaring van FBJuristen.

 

9 Klachtenregeling

9.1 Klachten over een factuur, Product of de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FBN Juristen uiterlijk veertien dagen nadat Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

9.2
 FBN Juristen streeft ernaar binnen vijf werkdagen na ontvangst te reageren op klachten. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt Wederpartij hierover geïnformeerd en zal een andere tijdsindicatie worden gegeven.

 

10 Diversen

10.1 FBN Juristen is gerechtigd onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten, vanaf een door FBN Juristen aangegeven datum. FBN Juristen zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op een door haar te kiezen wijze. Bij een geringe wijziging kan worden volstaan met publicatie van de gewijzigde voorwaarden op https://www.metrechtgeregeld.nl/. Uitsluitend wijzigingen met een ingrijpend karakter geven Wederpartij het recht om FBN Juristen mede te delen dat zij de Overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde laatst geldende voorwaarden.